Angielski do kawy

Regulamin Sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

W trosce o ochronę Twoich praw powstał niniejszy dokument. Znajdziesz w nim informacje na temat sposobu złożenia zamówienia, formy płatności, warunków zawarcia umowy, jak również informację o procedurze odstąpienia od umowy zakupionych u mnie produktów elektronicznych.

Pamiętaj proszę, że postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu ograniczać ani wyłączać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących Ci na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. Wszelkie potencjalne wątpliwości będą interpretowane na korzyść konsumenta.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep Internetowy jest prowadzony przez Aleksandrę Buller, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą ANGIELSKI DO KAWY Aleksandra Buller, ze stałym miejscem prowadzenia działalności gospodarczej w Krakowie, ulica gen. Józefa Dwernickiego 6/4, REGON 387182018, NIP 5542876518.
 2. W każdej sprawie związanej z funkcjonowaniem Sklepu proszę o kontakt pod adresem e-mail: kontakt@angielskidokawy.pl 
 3. Ten dokument określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy oraz Kupującego.
 4. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca zapewnia Kupującemu możliwość zawarcia umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci produktów elektronicznych tj. ebook oraz umowy sprzedaży dotyczącej usługi – konsultacja online. Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego także usługi drogą elektroniczną tj. newsletter.
 5. Kupujący zobowiązany jest w szczególności do niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa (treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich). Kupujący zobowiązuje się do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowanie, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń. 
 6. Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto (razem z podatkiem VAT) w polskich złotych.
 7. Sprzedawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Sklepu.


WYJAŚNIENIE DEFINICJI 

Na potrzeby niniejszego Regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

Sklep Oznacza sklep internetowy, z którego właśnie korzystasz i za pośrednictwem, którego możesz dokonać zakupu Produktów. 
ProduktOznacza produkt elektroniczny prezentowany w Sklepie Internetowym, którego opis jest dostępny na stronie Sklepu. 
Umowa sprzedażyUmowa sprzedaży Produktów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem. 
Usługa elektroniczna Usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
Formularz Rejestracji Formularz, który jest dostępny na stronie internetowej Sklepu. Skuteczne uzupełnienie Formularza pozwala Ci założyć konto w Sklepie. 
Formularz Zamówienia Formularz zamówienia to nic innego jak usługa elektroniczna dostępna na stronie internetowej mojego sklepu umożliwiająca Ci złożenie zamówienie, w szczególności poprzez dodanie Produktu do koszyka oraz określenie warunków umowy sprzedaży w tym sposobu płatności oraz otrzymania dostępu do zakupionych produktów. 
Konto Usługa elektroniczna, mówiąc ściślej jest to oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Ciebie zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym dotyczący Ciebie, w którym gromadzone są dane podane przez Ciebie oraz informacje o złożonych Zamówieniach w Sklepie Internetowym.
Zamówienie Oświadczenie woli składane za pośrednictwem Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
Usługa elektroniczna Usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego. 
Umowa SprzedażyUmowa sprzedaży zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego dotyczącą Produktów oferowanych w Sklepie internetowym.
Rejestracja Procedura mająca na celu założenie przez Ciebie konta w Sklepie. 
Klient/Kupujący/Użytkownik Rozumie się przez to Konsumentów oraz przedsiębiorców, osoby prawne i inne osoby dokonujące zakupów w Sklepie. 
KonsumentRozumie się przez to konsument w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny. Od 01 stycznia 2021 roku przepisy dotyczące konsumenta stosować się będzie także do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.


PODSTAWOWE WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU 

 1. W celu dokonania zakupu oraz korzystania z zakupionego Produktu nie jest konieczne posiadanie sprzętu komputerowego o szczególnych warunkach technicznych lub innych urządzeń elektronicznych przez Kupującego.
 1. Wystarczające warunki dające możliwość korzystania ze Sklepu to:
 2. Dostęp do urządzenia podłączonego do sieci Internet,
 3. Zainstalowany i aktualny system operacyjny oraz przeglądarka internetowa
 4. Posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail)
 5. Posiadanie pakietu oprogramowania – pakietu oprogramowania biurowego Microsoft Office lub jego odpowiednik.
 1. W przypadku, gdy Kupujący nie jest w stanie uruchomić pliku obejmującego zakupiony Produkt, proszony jest o kontakt ze Sprzedawcą pod wskazanym na stronie internetowej adresem e – mail.
 2. Zabrania się Klientowi korzystania z innych kont klientów oraz udostępniania swojego konta innym osobom. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Zakazane jest dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 3. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich.
 4. Klient może skorzystać z pomocy technicznej w razie problemów dotyczących funkcjonowania Strony Internetowej Sklepu drogą elektroniczną wysyłając zapytanie na wskazany adres e- mail.


 USŁUGI ELEKTRONICZNE 

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną. W Sklepie dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia, newsletter (otrzymywanie od Sprzedawcy informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej- usługa Newsletter). 
 2. Założenie Konta nie jest konieczne dla dokonania zamówienia w sklepie. 
 3. Korzystanie z Konta możliwe jest po wypełnieniu Formularza Rejestracji, kliknięciu pola „Załóż konto” oraz potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej. 
 4. Usługa Elektroniczna „Konto” świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 5. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym.
 6. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków. Po wypełnieniu Formularza Zamówienia i po kliknięciu na stronie Sklepu po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Zamawiam i płacę” lub innego równoznacznego.
 7. Klient może zgłaszać Sprzedawcy reklamacje w związku z korzystaniem z Usług elektronicznych. Reklamacje można zgłaszać pisemnie lub na adres poczty elektronicznej. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu. 
 8. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
 9. Jeżeli Kupujący zdecyduje się zapisać do newslettera, Sprzedawca świadczy również na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na przesyłaniu Kupującemu wiadomości e-mail zawierających informacje o swoich produktach, usługach, aktualnych promocjach. Zapis do newslettera odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zapisu do newslettera lub poprzez zaznaczenie stosownego checkboxa w procesie składania zamówienia. Kupujący może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając w przycisk służący do rezygnacji widoczny w każdej wiadomości przesyłanej w ramach newslettera lub przesyłając takie żądanie na adres Sprzedawcy.
 10. Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Kupującego nieodpłatnie.


REJESTRACJA I PROWADZENIE KONTA

 1. Złożenie zamówienia możliwe jest poprzez utworzenie konta w sklepie albo bez konieczności założenia konta w Sklepie. Jeżeli Kupujący zdecyduje się założyć konto w Sklepie, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego również usługę drogą elektroniczną polegającą na założeniu i utrzymywaniu konta w Sklepie.
 2. Kupujący loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz utworzonego przez siebie hasła.
 3. Założenie konta w Sklepie odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej Sklepu.
 4. Rejestracji należy dokonać wypełniając formularz rejestracyjny, w którym należy podać następujące informacje, których podanie jest niezbędne do założenia Konta i realizacji zamówienia. Informacje niezbędne są wyraźnie oznaczone w formularzu rejestracyjnym.
 5. Z chwilą przesłania Formularza Rejestracyjnego, między Kupującym a Sprzedawcą zawierana jest umowa o prowadzenie konta w Sklepie. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony. 
 6. Kupujący może tę umowę wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym w każdej chwili, usuwając konto.
 7. W celu rozwiązania umowy o utrzymanie Konta wystarczy wysłać e-mail na adres Sprzedawcy. 
 8. Zabronione jest zamieszczanie przez Klienta wśród informacji dostępnych na Koncie treści o charakterze bezprawnym.
 9. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 10. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Kupujący informuje Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.


WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY 

 1. Zamówienia w Sklepie można składać przez siedem dni w tygodniu, dwadzieścia cztery godziny na dobę.
 2. Kupujący może złożyć zamówienie jako niezarejestrowany lub jako zarejestrowany użytkownik. Przy czym zarejestrowanym klientem jest Kupujący, który posiada konto w Sklepie. 
 3. W formularzu konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Dane te to: imię, nazwisko, adres email, dane niezbędne do wystawienia faktury VAT. 
 4. Klient składa zamówienie poprzez dodanie produktu do koszyka.
 5. Po dodaniu produktów do koszyka Klient ma możliwość weryfikacji dodanych do koszyka produktów, w tym ich ewentualnego usunięcia, dokonania zmiany. Na tym etapie Klient może powrócić do dokonywania dalszych zakupów lub przejść do opłacenia zamówienia, klikając odpowiednie przyciski.
 6. Po przejściu do opłacania Klient zostaje przekierowany do ekranu logowania lub Rejestracji, chyba że Klient jest już zalogowany.
 7. Po dokonaniu wyboru sposobu płatności i poinformowaniu Klienta o łącznej kwocie zamówienia brutto, Klient składa zamówienie klikając przycisk opatrzony słowami Kupuję i płacę lub innym równoważnym sformułowaniem.
 8. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu, z którym Kupujący powinien uprzednio się zapoznać. 
 9. Poprawne wypełnienie formularzy zakupowych potwierdzane jest ekranem zawierającym podsumowanie zamówienia, a w przypadku wyboru płatności za pośrednictwem serwisu Paynow (mElements – spółka mBank) system płatności online również wysyła informację o numerze zamówienia na wskazany przez Klienta adres e-mail, na który będą wysłane informacje dotyczące zamówienia w Sklepie oraz zakupiony za pośrednictwem Sklepu produkt elektroniczny.
 10. Płatność realizowana jest za pośrednictwem serwisu Paynow, który jest obsługiwany przez mElements z siedzibą w Warszawie, przy ulicy przy ul. Prostej 18, 00-850, NIP: 522-304-78-92, REGON: 363203696, Krajowy Rejestr Sądowy – Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr rejestru przedsiębiorców KRS 0000590484.
 11. Płatność kartami Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro realizowana jest przez podmiot Blue Media S.A., świadczący obsługę płatności online w zakresie płatności kartami, z siedzibą w Sopocie przy ulicy Powstańców Warszawy 6, kod 81-718, NIP: 585-13-51-185, REGON 191781561, Krajowy Rejestr Sądowy – Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr rejestru przedsiębiorców KRS 0000320590.
 12. Płatności należy dokonać niezwłocznie po złożeniu Zamówienia. Czas realizacji zamówienia liczony jest od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.
 13. Z chwilą skutecznego dokonania płatności, między Użytkownikiem a Sprzedawcą zawarta zostaje umowa o dostarczenie treści cyfrowej w postaci wybranego przez Użytkownika Produktu elektronicznego. Następnie Użytkownikowi wyświetlona zostaje strona z potwierdzeniem zakupu.


PRODUKT ELEKTRONICZNY 

 1. Produkt stanowi treść cyfrową w rozumieniu art. 38 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.
 2. W ramach umowy zawartej zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, Sprzedawca dostarcza Kupującemu treść cyfrową w postaci zakupionego produktu elektronicznego.
 3. Zakupiony przez Kupującego produkt jest dostępny do ściągnięcia bezpośrednio ze strony zakupu. 
 4. Istnieje również możliwość, że wysłana zostanie wiadomość e-mail z aktywnym linkiem, pod którym można uzyskać dostęp do zakupionego produktu. Z chwilą wysyłki wiadomości, o której mowa w zdaniu powyżej, treści cyfrowe objęte przedmiotem zamówienia uważa się za dostarczone w całości Kupującemu.
 5. Jeśli w opisie produktu na stronie Sklepu wskazano inny termin dostawy produktu, obowiązują zasady wskazane w opisie oferty.
 6. Sprzedawca nie świadczy na rzecz Kupującego jakiejkolwiek dodatkowej pomocy przy z korzystaniu z produktu elektronicznego. 
 7. Zabrania się Kupującemu udostępniać produkt elektroniczny lub dane do swojego Konta innych podmiotom.
 8. Zakupiony produkt a nie może być przedmiotem odsprzedaży czy dystrybucji i sprzedaży handlowej.
 9. Konsument wyrażając zgodę na wykonanie w pełni usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy utraci w ten sposób prawo do odstąpienia od umowy.
 10. W przypadku, gdy Kupujący opłaci kurs online dostępny na platformie WebToLearn, kurs taki będzie dostępny do użytku po zalogowaniu się na stronie platformy na czas określony w zakupionym przez Kupującego abonamencie.
 11. Warunkiem korzystania z ww. kursu online jest dokonanie przez Kupującego opłaty za co najmniej jeden okres abonamentowy. Chcąc korzystać z kursu dłużej niż wynosi dany okres abonamentowy, Kupujący opłaca kolejne okresy abonamentowe przed końcem bieżącego okresu abonamentowego.


KONSULTACJE ONLINE 

 1. Konsultacje online stanowią usługę w rozumieniu 38 pkt 1 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.
 2. W ramach umowy zawartej zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, Sprzedawca dostarcza Użytkownikowi usługę w postaci zakupionych konsultacji online.
 3. Zakupiona przez Użytkownika konsultacja online odbędzie się zgodnie z terminem określonym przez Strony umowy.
 4. Konsument wyrażając zgodę na wykonanie w pełni usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy utraci w ten sposób prawo do odstąpienia od umowy.
 5. W przypadku zakupu produktu uwzględniającego konsultacje on-line, konsultacje zostaną przeprowadzone po uprzednim uzgodnieniu terminu z Klientem lub zgodnie z harmonogramem zapisów umieszczonym na stronie Sprzedawcy i udostępnionym Kupującemu.


WARUNKI LICENCYJNE DLA ZAKUPIONYCH PRODUKTÓW 

 1. Kupujący zobowiązany jest do przestrzegania warunków niniejszej licencji.
 2. Kupujący ma prawo korzystać z zakupionych Produktów tylko na własny użytek zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Zabrania się Kupującemu udostępniać Produkty lub dane do swojego Konta innych podmiotom.
 4. Zakupiony produkt a nie może być przedmiotem odsprzedaży czy dystrybucji i sprzedaży handlowej.
 5. Licencja udzielona Kupującemu nie obejmuje prawa do:
 1. trwałego lub czasowego zwielokrotnienia produktu w całości lub w części w celu innym niż utworzenie kopii na własny użytek,
 2. wprowadzania jakichkolwiek innych zmian w części lub całości produktu,
 3. odpłatnego bądź nieodpłatnego rozpowszechniania produktu jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie,
 4. odpłatnego bądź nieodpłatnego rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie, w tym sprzedaży, użyczenia, najmu lub udostępniania w Internecie produktu w całości lub w części,
 5. drukowania w całości lub w części produktu, z wyjątkiem drukowania na użytek własny, zgodny z warunkami licencji.


FORMY PŁATNOŚCI

 1. Po złożeniu przez Kupującego zamówienia zgodnie z procedurą opisaną w niniejszym Regulaminie na adres poczty elektronicznej Kupującego zostanie wysłane potwierdzenie dokonania zamówienia w Sklepie.
 2. Dostępne metody płatności za zamówienie opisane są na stronie Sklepu. Są także udostępniane Kupującemu podczas składania zamówienia – jest to: przelew elektroniczny i płatność kartą.
 3. Po kliknięciu w przycisk finalizujący „Zamawiam i płacę” lub inny o równoznacznym brzmieniu Kupujący będzie miał możliwość wyboru formy płatności i zostanie w sposób automatyczny przekierowany do okienka płatności obsługiwanej przez zewnętrznego dostawcę celem dokonania płatności za zamówienie.
 4. Jeżeli Kupujący wybrał płatność przelewem bankowym, po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie zostanie przekierowany na stronę Sklepu z instrukcją dokonania płatności.
 5. Wskazane w Sklepie ceny są cenami brutto, oznacza to, że uwzględniają podatek VAT.
 6. Do każdego zamówienia wystawiany jest dokument potwierdzający dokonanie płatności, który dołączany jest w wiadomości e-mail.


ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY 

 1. Obowiązkiem Sprzedawcy jest dostarczenie Kupującemu produktu wolnego od wad.
 2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną.
 3. W przypadku, kiedy Kupujący stwierdzi wadę produktu, powinien poinformować o tym fakcie Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 4. W celu złożenia reklamacji Kupujący może skorzystać z formularza reklamacyjnego dostępnego w niniejszym Regulaminie jako załącznik. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną, jak również pocztą elektroniczną. Przy czym preferowana jest forma poczty elektronicznej. 
 5. Szczegóły dotyczące rękojmi Sprzedawcy za wady regulują przepisy Kodeksu cywilnego.
 6. O rozpatrzeniu reklamacji i jej wyniku Sprzedający powiadomi Klienta w wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej lub korespondencyjny podany przez Klienta w reklamacji w terminie do 14 dni. 
 7. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji następujących informacji: okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady, żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży oraz danych kontaktowych składającego reklamację.
 8. Podanie wskazanych wyżej informacji i okoliczności ułatwi sposób procesowania reklamacji. Informacje te mają jednak formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 9. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
 10. Po więcej informacji na temat Praw Konsumenta zapraszam do odwiedzenia strony Urzędu Ochrony Prawa Konkurencji i Konsumenta – https://prawakonsumenta.uokik.gov.pl


ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA 

 1. Jeśli w toku zakupu Produktu Konsument wyraził zgodę na wykonanie umowy i dostarczenie mu treści cyfrowej zgodnie z art. 38 Ustawy o prawach konsumenta w postaci zakupionego produktu przed upływem terminu do odstąpienia od umowy traci on prawo do odstąpienia od umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 2. W sytuacji, gdy nie występują okoliczności wskazane powyżej, Konsument ma prawo odstąpić od umowy na warunkach wskazanych poniżej.
 3. Odstąpienie od umowy następuje poprzez poinformowanie Sprzedawcy o swojej decyzji poprzez oświadczenie. Takie oświadczenie może zostać wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną.
 4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy udostępnionego jako załącznik do niniejszego Regulaminu. Skorzystanie z formularze jest jednak tylko zaleceniem dla konsumenta, a jego niewykorzystanie w procesie odstąpienie od umowy nie stanowi o nieważności odstąpienia.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie wskazał na inne rozwiązanie. Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.


OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są w celu obsługi konta użytkownika, realizacji zamówienia oraz ewentualnej obrony, dochodzenia lub ustalenia roszczeń związanych z zawieranymi za pośrednictwem Sklepu umowami sprzedaży.
 3. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w Polityce Prywatności dostępnej na stronie Sprzedającego.
 4. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać może się z zagrożeniem pozyskania oraz modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione. Żeby temu zapowiedz Klienci powinni stosować odpowiednie środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia, w szczególności programy antywirusowe, bezpieczna skrzynka poczty elektronicznej oraz inne chroniące bezpieczeństwo korzystających z publicznej sieci Internet.
 5. Informuję, że jako Sprzedawca nigdy nie zwracam się do Klienta z prośbą o udostępnienie mi hasła w jakiejkolwiek formie.


POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze sprzedażą towarów na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sklep będą rozstrzygane przez sądy powszechne a prawem właściwym jest prawo polskie. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia publikacji na stronie internetowej Sklepu.
 4. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa polskiego. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu internetowego obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają możliwości powoływania się przez Klientów na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa regulujące ochronę praw konsumentów.
 6. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie wykluczają podjęcia w stosunku do osób naruszających warunki licencji oraz prawa autorskie kroków prawnych przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.


Regulamin do pobrania

Formularz odstąpienia do pobrania

Formularz reklamacyjny do pobrania