Angielski do kawy

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

data publikacji – 2 października 2020 roku
data modyfikacji – 29 listopada 2022 roku

Dobrze Cię tu widzieć!

Traktuję Twoje dane oraz ich ochronę odpowiedzialnie i poważnie. Bardzo proszę o zapoznanie się z dokumentem przygotowanym dla Ciebie. Zawarte w nim są zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania plików cookies i innych technologii śledzących w związku z korzystaniem z tej strony internetowej.

Moja działalność będzie się rozwijać, a razem z nią rozwijać się będzie ta strona internetowa oraz dokument, który właśnie czytasz. Wobec powyższego zachęcam Cię do zaglądania do zakładki, na której jest umieszczony ten dokument tak często, jak to tylko możliwe.

Dla Twojej wygody na początku dokumentu podaję informacje o aktualizacji Polityki Prywatności i Plików Cookies.

Podstawowe informacje: 

 1. Administratorem danych jest Aleksandra Buller prowadząca działalność gospodarczą pod firmą ANGIELSKI DO KAWY Aleksandra Buller, ze stałym miejscem prowadzenia działalności gospodarczej w Krakowie, ulica gen. Józefa Dwernickiego 6/4, REGON 387182018, NIP 5542876518.
 2. Z Administratorem można się skontaktować poprzez pocztę elektroniczną: kontakt@angielskidokawy.pl.
 3. Proszę pamiętaj, że kontaktując się z mną poprzez pocztę e-mail, czy zapisując się do newslettera w każdej z tych sytuacji przekazujesz mi swoje dane osobowe na przykład: imię oraz adres poczty e-mail.
 4. Ze swojej strony zapewniam, że dokładam wszelkiej staranności, aby przekazane dane były bezpieczne.
 5. Wszędzie tam, gdzie przetwarzanie danych wymaga zaangażowania zewnętrznych dostawców gwarantuję, że świadomie dobieram podmioty, z którymi współpracuję, aby zapewnić odpowiedni standard bezpieczeństwa przekazanych mi danych.

Obowiązujące zasady:  

 1. Korzystanie z tej strony internetowej jest dobrowolne. Nie jesteś w żaden sposób zmuszana/ zmuszany do przekazania danych osobowych. Jednakże nieprzekazanie pewnych informacji może wiązać się z brakiem możliwości wykonania danej usługi i osiągnięcia określonego celu, np. skontaktowania się ze mną za pośrednictwem poczty e-mail.
 2. Ta strona internetowa, podobnie jak wiele innych stron, wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania. W dalszej części wskazuję dokładnie jak działają pliki cookies i jakie to ma dla Ciebie znaczenie.
 3. Korzystam z narzędzi analitycznych, takich jak Google Analytics, które zbierają anonimowe informacje na temat odwiedzin tej strony, np. czasu spędzonego na stronie lub odwiedzonych zakładek.

 Dane osobowe: 

 1. Wiem, że dane osobowe są cennym kapitałem. Mam także świadomość zagrożeń wynikających z przetwarzania danych osobowych poprzez korzystanie z sieci Internet. Dołożyłam jednak wszelkich starań, aby zapewnić odpowiedni poziom ochrony Twoich danych oraz ich bezpieczeństwa.
 2. Zapewniam, że dane osobowe są przetwarzane z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnionych.
 3. Już na tym etapie potrzebuję Cię poinformować, że nie wszystkie uprawnienie będą Ci przysługiwać bezwzględnie i w stosunku do wszystkich czynności związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Nie wynika to z mojej złej woli, lecz z natury przepisów prawa.

Przetwarzanie danych:

 1. Dane osobowe przekazywane przez Ciebie mogą być przetwarzane w niżej wskazanych celach i na następujących postawach prawnych:
CELPODSTAWA PRZETWARZANIA I INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH
Obsługa pocztyWysyłając wiadomość przekazujesz swój adres e-mail oraz inne dane zawarte w treści wiadomości.  Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt. Dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą. Podstawą przetwarzania w tym przypadku jest art. 6 ust. 1 lit. a, RODO, czyli Twoja zgoda wynikająca z zainicjowania kontaktu. Pamiętaj proszę, że Twoje dane będą przetwarzane także po zakończeniu kontaktu. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest usprawiedliwiony cel administratora w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Tworzenie rejestrów czynności przetwarzania danych i ewidencji wynikających z RODOJest to obowiązek wynikający z przepisów prawa – art. 6 ust. 1 lit. c, RODO oraz wynikający z treści art. 6 ust. 1 lit. f, RODO, czyli mojego jako administratora tej strony prawnie uzasadnionego interesu.
Analizowanie danych zbieranych automatycznie przy korzystaniu ze strony internetowejW tym wypadku dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadnionego interesu administratora.
Wykorzystanie cookies na stroniePodstawą jest Twoja zgoda. Zgoda jest przez Ciebie udzielona jeszcze przed pełnym załadowaniem strony internetowej.
Zarządzanie stroną internetową i innymi stronami/grupami na zewnętrznych platformach np. FacebookJest to moje uprawnienie jako administratora Twoich danych realizowane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f, RODO – prawnie uzasadniony interes administratora oraz Twoja zgoda w przypadku np. dołączenia do grupy na Facebooku. 
Archiwalnym i dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktówJest to mój jako administratora danych osobowych prawnie uzasadniony interes, zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
Księgowym/rachunkowymJest to obowiązek wynikający z przepisów prawa, w celu wystawienia faktury VAT lub innego dokumentu na podstawie, którego dokonujemy rozliczeń – art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Wysłanie NewsletteraW celu wysłania Ci newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a – Twojej zgody udzielonej nam tuż przed zapisaniem się na newsletter oraz w celu realizacji marketingu bezpośredniego kierowanego do Ciebie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli mojego jako administratora prawnie uzasadnionego interesu.  
Zarządzanie kontem i rejestracja UżytkownikaPoprzez założenie konta podajesz swoje dane tj. imię i nazwisko, adres rozliczeniowy, adres e-mail, numer NIP. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia. Cel przetwarzania: wykonanie umowy zawieranej poprzez złożenie zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wystawienia faktury (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), uwzględnienia faktury w dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celach archiwalnych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane o zamówieniach będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Ponadto, po upływie tego terminu, dane nadal mogą być przetwarzane w celach archiwalnych czy statystycznych.
Złożenie zamówienie i wykonanie umowy sprzedaży Poprzez złożenie zamówienia podajesz dane niezbędne do realizacji zamówienia, tj. Twoje imię i nazwisko, adres e-mail, numer NIP. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia. Dane przekazane w związku z zamówieniem, przetwarzane są w celu wykonania umowy zawieranej poprzez złożenie zamówienia, w tym umowy sprzedaży na raty (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wystawienia faktury (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), uwzględnienia faktury w dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celach archiwalnych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane o zamówieniach będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy.
Realizacja reklamacji, odstąpienia od umowy  Jeżeli składasz reklamację lub odstępujesz od umowy, to przekazujesz dane osobowe zawarte w treści reklamacji lub oświadczeniu o odstąpieniu od umowy, które obejmuję imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, numer rachunku bankowego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by złożyć reklamację lub odstąpić od umowy. Dane przekazane w związku ze złożeniem reklamacji lub odstąpieniem od umowy wykorzystywane są w celu realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia od umowy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a następnie w celach archiwalnych, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia. Reklamacje oraz oświadczenia o odstąpieniu od umowy mogą być ponadto archiwizowane w celu możliwości wykazania w przyszłości przebiegu procesu reklamacyjnego lub odstąpienia od umowy.

Twoje prawa:  

 1. RODO przyznaje następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych:
 2. Prawo dostępu do informacji i obowiązek informacyjny – oznacza, że każda osoba, której dane są przetwarzane na prawo wiedzieć co się z jej danymi osobowymi się dzieje. Między innymi w tym celu została stworzona Polityka Prywatności, którą właśnie czytasz.
 3. Prawo dostępu do danych osobowych – oznacza, że jeśli ja jako administrator Twoich danych otrzymam od Ciebie żądanie dostępu do Twoich danych to mam obowiązek udzielić Ci takiej informacji. Swoje obowiązki w tym zakresie jako administrator danych mam wykonać niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca. Jeśli w tym terminie będzie to niemożliwe, to mam obowiązek poinformować Cię przynajmniej czy przetwarzam Twoje dane i mogę wtedy przedłużyć termin na kompletną odpowiedź na Twoje żądanie o dwa miesiące.
 4. Prawo do sprostowania danych osobowych – oznacza, że możesz żądać abym jako administrator Twoich danych sprostowały dane nieprawidłowe lub uzupełnił dane niekompletne.
 5. Prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do bycia zapomnianym – oznacza, że możesz domagać się ode mnie jako od administratora Twoich danych osobowych ich usunięcia, poinformowania osoby, którym Twoje dane zostały przekazane o ich usunięciu, masz także prawo domagać się, aby Twoje dane, które zostały przez mnie upublicznione podlegały usunięciu także przez innych administratorów. Jako administrator Twoich danych mam też obowiązek na Twoje żądanie poinformować Cię, którym odbiorcom przekazane zostały Twoje dane, które podlegają usunięciu.
 6. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych – oznacza, że możesz domagać się ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Dzieję się tak na przykład, gdy nie zgadzasz się z prawidłowością przetwarzanych danych albo kiedy uznasz, że nie potrzebujesz już danych do celów przetwarzania.
 7. Prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych – oznacza, że możesz sprzeciwić się temu, aby Twoje dane były przetwarzane przez Administratora.
 8. Prawo do przenoszenia danych – oznacza, że przy spełnieniu określonych warunków możesz żądać przekazania Twoich danych bezpośrednio wskazanemu innemu administratorowi.
 9. Prawo do wniesienie skargi – oznacza, że gdy tylko uznasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych narusza przepisy prawa możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Pamiętaj proszę, że nie każde z tych uprawnień będzie Ci przysługiwać zawsze i w każdym wypadku.

Odbiorcy danych osobowych: 

 1. Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom trzecim, z których usług korzystam w związku ze sprzedażą produktów elektronicznych.
 2. Zapewniam jednak, że starannie dobieram podmioty, z którymi współpracuje lub z których usług korzystam i zawsze kieruje się zapewnieniem odpowiedniej ochrony danych.
 3. Z uwagi na korzystanie z usług Google czy też Facebook Twoje dane mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) oraz Kanady. Informuje Cię jednak, że podmioty te gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy europejskie.
 4. Celem uporządkowania podmiotów, z których usług korzystam zostały one podzielone na dwie grupy. Pierwsza z nich to podmioty przetwarzające dane w obszarze Unii Europejskiej. Druga grupa to podmioty przetwarzające dane poza Unią Europejską.

a) Podmioty przetwarzające dane w obszarze Unii Europejskiej:

 1. cyber_Folks S.A. Franklina Roosvelta 22, 60-829 Poznań – serwis świadczący usługi utrzymania systemu informatycznego oraz hostingu, w celu przechowywania danych osobowych na serwerze;
 2. Google Ireland Ltd. – w celu korzystania z poczty elektronicznej;
 3. PayNow, obsługiwana przez mBank – platforma, za pośrednictwem której dokonywane są płatności w sklepie online, z którego korzystają kupujący w celu opłacenia dokonanego w sklepie zamówienia;
 4. Blue Media S.A. – podmiot świadczący obsługę płatności online w zakresie płatności kartami w sklepie online, z którego korzystają kupujący w celu opłacenia dokonanego w sklepie zamówienia;
 5. iFirma – firma wykonująca usługi księgowania w celu wystawienia dokumentu księgowego za zrealizowaną usługę i produkt, zrealizowania płatności oraz prowadzenia rozliczeń księgowych;
 6. Dostawcy zewnętrzni w celu uzyskania wsparcia technicznego oraz administracyjnego w zakresie prowadzenia strony internetowej w tym sklepu online, obsługi klienta, wsparcia w prowadzeniu sklepu online oraz przeprowadzeniu kampanii sprzedażowych;
 7. MailerLite – w celu wysłania korespondencji e-mail (newsletter) do osób, które uprzednio zapisały się do listy e-mail.

b) Podmioty przetwarzające dane poza terytorium Unii Europejskiej: 

 1. Google Analytics, Google Ireland, Ltd. – narzędzie marketingowe.

c) W ramach prowadzonej przez Administratora działalności na stronie została osadzona także wtyczka do mediów społecznościowych. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawcę został opisany w polityce prywatności:

 1. Instagram – https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content

Pliki cookies i inne technologie śledzące: 

 1. Ta strona internetowa, podobnie jak wiele innych, używa plików cookies.
 2. Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest informacja na temat stosowania plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
 3. Pliki cookies to krótkie informacje tekstowe, zapisywane na urządzeniu, z którego korzystasz przeglądając strony internetowe.
 4. Mogą być one odczytywane przeze mnie („cookies” własne), które wykorzystuję w celu zapewnienia prawidłowego działania tej strony, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzystam („cookies” zewnętrzne).
 5. Pamiętaj proszę, że masz prawo do zmiany ustawień cookies z poziomu swojej przeglądarki albo ich usunięcia.
 6. Ta strona internetowa wykorzystuje następujące technologie śledzące:
 7. Wtyczki społecznościowe, takie jak: Instagram;
 8. Narzędzia analityczne i marketingowe takie jak: Google Analytics, Facebook Pixel.

 Usługa Google Analytics

 1. Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics. Jest to usługa polegająca na analizowaniu usług i działań internetowych.
 2. Szczegóły dotyczące tej usługi Google są dostępne tutaj: https://analytics.google.com/analytics/web/provision/?hl=pl#/provision
 3. Masz możliwość wyłączenia funkcji zapisywania plików cookies przez odpowiednie ustawienia w oprogramowaniu przeglądarki. Istnieje jednak ryzyko, że doprowadzić do sytuacji, w które nie będzie możliwości w pełni korzystać ze wszystkich funkcji tej strony internetowej.
 4. Google Analytics wykorzystuje tzw. „Cookies”, pliki tekstowe, które są zapisywane na komputerze i umożliwiają przeprowadzenie analizy korzystania ze strony internetowej.
 5. Korzystam z Google Analytics w celu analizowania korzystania z tej strony internetowej oraz jej ulepszania zgodnie z preferencjami użytkowników. Dzięki uzyskanym statystykom mogę np. dopasować moją ofertę.
 6. Uzyskane przez plik cookie informacje dotyczące sposobu korzystania przez Państwa z tej strony internetowej są zwykle przekazywane na serwer Google w USA i tam zapisywane.
 7. Google zapewnia jednak, że korzysta z mechanizmów ochrony danych i bezpieczeństwa przewidzianych przez przepis europejskie. Szczegóły dotyczące ochrony danych przez Google są dostępne tutaj: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

Logi serwera: 

 1. Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym znajduje się moja strona internetowa.
 2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera, które obejmują na przykład adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z którego korzystasz.
 3. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z serwisu i są wykorzystywane jako materiał pomocniczy służący do celów administracyjnych.
 4. Ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Newsletter

 1. Świadomie dobieramy dostawców usług, z których korzystam tak aby zapewni Ci najwyższy poziom ochrony Twoich danych.
 2. Dostawcą usługi newsletter jest MailerLite, UAB “MailerLite”, J. Basanavičiaus 15, LT-03108 Wilno, Litwa.
 3. Twoje dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego poza Unią Europejską w celu wysłania newslettera.
 4. Twoje dane tj. imię oraz Twój e-mail podane w formularzu zapisu na newsletter będą przetwarzane w celu wysłania newslettera.
 5. Podane przez Ciebie dane w formularzu zapisu na newsletter są podawane dobrowolnie, ale ich podanie jest niezbędne do wysłania Ci newslettera na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody oraz w celu wysłania Ci informacji o marketingu produktów własnych lub usług na podstawie naszego jako administratorów uzasadnionego interesu (tj. art. 6 lit. f RODO) oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń w związku z wysyłką newslettera.
 6. Gwarantuję Ci, że Twoje dane będą przetwarzane do momentu wycofania przez Ciebie udzielonej zgody, wypisania się z newslettera lub do momentu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu.
 7. Mechanizm wypisania się z usługi newsletter nie jest skomplikowany i polega na kliknięcie w aktywny link z informacją „Wypisuję się z newslettera”.
 8. Po skorzystaniu przez Ciebie z tego prawa i wypisaniu się z newslettera Twoje dane dotyczące subskrypcji usługi newslettera będą przechowywane przez okres niezbędny dla obrony przed potencjalnymi roszczeniami i jest to nasz uzasadniony jako administratorów danych interes.
 9. Dane osobowe przekazane podczas zapisania się do newslettera mogę przekazywać następującym podmiotom: serwis świadczący usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawcy usługi poczty elektronicznej, dostawca usługi newsletter.
 10. Tak jak w każdym przypadku, gdy przetwarzam Twoje dane posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych, otrzymywania ich kopii, prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienie sprzeciwu, prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 11. Pamiętaj jednak o tym, że w przypadku wycofania zgody na przetwarzanie danych ten fakt pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, które zostało dokonane na podstawie Twojej zgody przez jej wycofaniem.

Wtyczki do serwisów społecznościowych 

 1. Strona internetowa, z której korzystasz zawiera wtyczki do serwisów społecznościowych tj. Instagram.  
 2. Poprzez wtyczkę możesz bezpośrednio połączyć się profilem na wskazanym serwisie. Serwisy mogą wówczas uzyskać informacje, że odwiedzasz stronę ze swojego adresu IP.
 3. Informuję Cię, że jeżeli odwiedzasz moją stronę będąc jednocześnie zalogowanym na swoje profile społecznościowe, wówczas informacja o Twojej wizycie zostanie zarejestrowana w tych serwisach społecznościowych.
 4. Może zdarzyć się tak, że serwisy społecznościowe pozyskają informacje o Twoim adresie IP nawet jeżeli nie jesteś zalogowany.
 5. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących prywatności na serwisach społecznościowych proponuję kontakt bezpośrednio z serwisami i zapoznanie się z ich Politykami Prywatności.

Piksel Facebooka 

 1. Piksel Facebooka to fragment kodu umieszczony na stronie, który działa jak narzędzie analityczne. Umożliwia tworzenie reklam na Facebooku do osób, które odwiedziły moją stronę lub konkretne produkty dostępne w sklepie.
 2. Chcę żebyś była świadoma/był świadomy, że informacje zbierane od Ciebie poprzez korzystanie z Piksela Facebooka są anonimowe. Niemniej jednak mogą być łączone z innymi informacjami o Tobie zebranymi w ramach platformy społecznościowej jaką jest Facebook.
 3. Na swojej stronie korzystam z tego narzędzia. Jest to umotywowane moim jako administratora prawnie uzasadnionym interesem w postaci marketingu własnych produktów lub usług.
 4. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwera Facebooka w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Facebook Inc. zapewnia jednak odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisy prawa europejskiego. 

Postanowienia końcowe: 

 1. Treści umieszczone na niniejszej stronie oraz w serwisach społecznościowych są przejawem mojej własnej intelektualnej twórczości. W związku z tym stanowią one przedmiot moich praw autorskich.
 2. Nie wyrażam zgody na kopiowanie treści w całości lub części bez wyraźnej, uprzedniej zgody.
 3. Jesteś zobowiązana/zobowiązany do korzystania z mojej strony w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.